Rønne Havn

Vis menu

Sol over Rønne havn

Rønne Havn A/S’ bestyrelse har nu godkendt selskabets årsrapport for 2015 og bestyrelsen 
kan konstatere fremgang på både hårde og bløde målepunkter.

2015 blev året, hvor Rønne Havn A/S’ bestyrelse for alvor så resultatet af de mange tiltag, 
som direktionen og vores dygtige medarbejdere har gennemført de senere år. Disse tiltag og 
aktiviteter betyder, at Rønne Havn A/S i 2015 kom ud med det bedste resultat nogen sinde. Et 
resultat som bestyrelsen naturligvis er yderst tilfreds med, udtaler Rønnes Havns 
bestyrelsesformand Thomas Thors i anledning af årsregnskabets fremlæggelse.

2015 blev afsluttet med fremgang både på de regnskabstekniske og de ledelsesmæssige 
parametre. De hårde facts viser så overbevisende fremgang, at 2015 blev året med den 
højeste omsætning nogensinde, det bedste driftsresultat, den højeste soliditet, den højeste 
EBITDA, den højeste egenkapital og den laveste langfristede gæld i havnens historie.
På de ledelsesmæssige målepunkter er Rønne Havn rykket op i den internationale superliga på 
rekordtid; Det er nemlig lykkedes for Rønne Havn at blive ISO certificeret på hele 4 
standarder: CSR, Miljø, Arbejdsmiljø og kvalitetsledelse.

De bedste økonomiske nøgletal nogensinde

- Vi har i 2015 haft en rekordomsætning på 55.5 mio. kr. og en bruttofortjeneste, der er øget 
fra 41.1 mio. kr. i 2014 til 41.4 mio. kr. i 2015. Vores målrettede indsats på kerneforretningen 
betyder desuden, at vi kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på 
1.0 mio. kr. fra 27.5 mio. kr. i 2014 til 28.5 mio. kr. i 2015, forklarer havnens direktør Thomas 
Bendtsen.

- Samlet set leverer vi et overskud på 12.1 mio. kr. Det er en forbedring på godt 4.3 mio. kr. i 
forhold til resultatet i 2014.

- Ud over de gode økonomiske resultater har året budt på gennemførelse af en række meget 
vigtige strategiske initiativer. Vi har blandt andet afsluttet en række kvalitetscertificeringer 
inden for følgende standarder: kvalitetsledelse, miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed. 
Dermed sætter vi helt nye standarder for de danske havne, og certificeringerne betød faktisk, 
at Rønne Havn A/S, som den første i verden, blev certificeret inden for de fire 
kvalitetsstandarder (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18009 og DS 49001). 

- I 2013 blev "Strategi- og Forretningsplan 2015-2020" udarbejdet for Rønne Havn. Selvom 
planen dengang lød særdeles ambitiøs og bød på en række omfattende produktivitetstiltag, så 
er planen allerede blevet overhalet. Bestyrelsen og direktionen har derfor sat overliggeren 
højere og udarbejdet en ny plan under titlen "Klar Kurs 2025". En vigtig del af den nye plan er, 
at vi kontinuerligt skal investere i at løfte organisationens kompetencer, forbedre selskabets 
strukturer og udvikle de værktøjer, der benyttes. Disse indsatser vil på sigt medføre, at de 
ambitiøse målsætninger, der er beskrevet i Klar Kurs 2025 vil kunne indfries.

- Der arbejdes fortsat på at få færdiggjort den mere langsigtede "Masterplan 2040" for 
havnen. Masterplanen skal tage højde for den forventede fremtidige forretningsudvikling og de 
deraf afledte langsigtede investeringer, der er nødvendige for, at Rønne Havn A/S fortsat kan 
være med til at drive udviklingen på Bornholm. 

- Vi skal konstant søge nye veje og tænke vores kompetencer ind i større sammenhænge og 
forny vores måde at udføre tingene på. Der er rigtig meget gang i offshore-udviklingen i de 
store havnebyer rundt om i Østersøområdet. Denne udvikling skal vi være en del af, og vi skal 
derfor tænke i alliancer og netværk, fortsætter Thomas Bendtsen.

- Vi skal turde udfordre de helt store aktører og stille vores faciliteter og services til rådighed.
Kompetencerne er her, og jeg kan konstatere, at der allerede er flere lokale virksomheder, der 
har taget udfordringen op. Og flere er på vej. Vi må ikke lade os begrænse af Øens størrelse 
og geografiske placering; men snarere se vores placering som et plus. Når det er sagt, så ved 
jeg godt, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at den positive udvikling ikke holder sig selv i 
gang. Der skal arbejdes hårdt og fokuseret, hvis vi skal fastholde udviklingen og derigennem 
sikre, at Rønne Havn A/S forsat kan styrke sin rolle som vækstmotor og forsyningshavn for 
Bornholm, siger Thomas Bendtsen.

Faktabox

Udvikling i 2015 i forhold til        2015       2014   Udvikling

Skibsanløb (antal)                           3188      3028      +5,3%
Ton gods (mio.)                                  1,4         1,4       +1,4%
Antal passagerer (mio.)                    1,5         1,5        -0,2%
Antal biler (mio.)                              0,36       0,34      +4,3%
Omsætning (mio.)                            55,5       55,4      +0,1%
Primær driftsomkostning (mio.)       27       27,9       -3,2%
Årsresultat (mio.)                             12,1         7,8     +55,0%
Langfristet gæld (mio.)                    73,2       80,5       -9,2%
 

Verdens første havn i mål med 4 kvalitetscertificeringer

Vi blev i 2015 som verdens første havn ISO-certificeret efter 4 standarder: Det drejer sig om 
CSR, miljø, arbejdsmiljø og kvalitetsledelse, fortæller Thomas Bendtsen.
 

Samfundsansvaret
- Formålet med CSR-certificeringen (Havnens samfundsansvar) er, at vi forpligter os til en 
socialt bæredygtig udvikling lokalt og regionalt. Det gør vi ved at integrere samfundsmæssigt 
ansvar i vores strategier, visioner og værdier. Vi har en række indsatsområder, som vi løbende 
arbejder med, eksempelvis oprettelse af lærepladser og andre foranstaltninger i samarbejde 
med lokale myndigheder og organisationer. 

Miljøansvaret
- Det omgivende miljø har vores store opmærksomhed. I det daglige arbejde, vurderer vi 
løbende risici for forurening - og arbejder aktivt på at nedbringe havnens miljøpåvirkning. Vi 
har således nedbragt den samlede CO2 udledning fra 720 ton i 2010 til 361 ton i 2015. Det er 
en halvering i runde tal, og vi vil fortsat arbejde med at styrke den positive miljøudvikling 
fremover, vel vidende at det imponerende procentuelle fald ikke kan fortsætte.

Arbejdsmiljøet 
- På arbejdsmiljøområdet er medarbejderinddragelse og involvering konstant i fokus. Det så vi 
i forbindelse med arbejdsmiljøcertificeringen, hvor alle medarbejdere deltog i udvikling af 
procedurer for at skabe større sikkerhed, et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. 
Arbejdsmiljøorganisationen har iværksat tiltag til en mere involverende og levende APV- og 
trivselsmåling. Et godt arbejdsmiljø burde faktisk stå som det første punkt, fordi det er 
udgangspunktet for, at medarbejderne kan levere de fine resultater på de øvrige områder.

Kvalitetsledelse 
- Vi har, for at leve op til begrebet kvalitetsledelse, implementeret anbefalinger for god 
selskabsledelse, hvor en af anbefalingerne er at øge gennemsigtigheden i selskabets 
aktiviteter. Vi ønsker at give vores kunder en oplevelse af, at vores ydelser er af høj kvalitet. 
Derfor spørger vi løbende vore kunder om den generelle tilfredshed med os. Vi er derfor bl.a. 
stolte over, at cruise-turisterne giver os en score på i gennemsnit 4,3 efter en skala fra 1 til 5. 
Det er en flot anerkendelse fra kunder, som er forvænt med at blive modtaget med åbne arme 
af vores kollegahavne overalt på det konkurrenceprægede marked, fortæller Thomas 
Bendtsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rønnes Havns adm. dir. Thomas Bendtsen 
på mobil +45 30 61 07 63 eller til bestyrelsesformand Thomas Thors på mobil +45 40 16 03 
54.

Se årsrapport 2015 på www.roennehavn.dk