Rønne Havn

Vis menu

I begyndelsen af december igangsatte Rønne Havn A/S arbejdet med de næste faser af havnens fremtidssikring.

Arbejdet vil blive gennemført i to faser, og det er forventningen, at byggeriet er færdigt i sommeren 2025.

Udbygningen medfører øget aktivitet, da der bl.a. er behov for nedbrydning af bygninger, opfyldning af havnebassiner, bygning af nye kajer samt uddybninger i havnen.

Det er et stort og langvarigt anlægsarbejde, der vil komme til at påvirke både kunder og naboer. Det gælder især, når der skal udføres særligt støjende arbejder som ramning, spunsning og uddybning.

Havnen ønsker at genere mindst muligt. Det betyder bl.a., at der sker en skærpelse af støjvilkårene, da de særligt støjende arbejder bliver begrænset i weekenden, ligesom vi begrænser samtidighed på særligt støjende aktiviteter og minimerer støvgener ved løbende at vande vejbanerne, når der er øget transport omkring havnen.

Desværre vil havnens omgivelser i perioder af anlægsarbejdet opleve en øget påvirkning. Derfor vil Rønne Havn A/S også sørge for, at der forud bliver varslet om gener, omfang og periode for øget aktivitet.

Du kan her tilmelde dig en informationsmail, hvor vi i god tid vil varsle om gener som følge af aktivitet på og omkring havnen. Du kan også tilmelde dig et informationsmøde, hvor vi sammen med entreprenøren og vores rådgiver vil forklare hvilken betydning, at udbygningen vil have for naboer.    

Tilmelding til informationsmail om fremtidssikringen af Rønne Havn - etape 3 og 4

I forbindelse med havneudvidelsen vil vi i en informationsmail varsle om gener, omfang og periode for øget aktivitet på og omkring havnen.

Fremtidssikring af Rønne Havn - Etape 3 og Etape 4

Med de næste havneudvidelser styrker Rønne Havn alle forretningsområder og understøtter funktionsopdelingen af havnens aktiviteter. 

Arbejdet med etableringen af de næste etaper af fremtidssikringen begynder i december 2023, og er planlagt at skulle være færdig i 2025.

Rønne Havn har valgt entreprenøren MT Højgaard Danmark til at stå for de næste to etaper af fremtidssikringen af havnen, så den i endnu højere grad kan leve op til sine forpligtigelser som Bornholms primære erhvervs- og forsyningshavn samt Østersøens centrum for grøn energi. 

Etape 3 af fremtidssikringen handler om at skabe godt 100.000 m2 større projektareal i Sydhavnen bl.a. ved en delvis opfyldning af det tidligere fiskeribassin, hvor der i dag er minimal aktivitet. Derudover etableres der en ny Ro-Ro rampe samt en ny ca. 280 m. lang kaj over for den nuværende skærvekaj i Sydhavnen.

Etape 4 af fremtidssikringen er en forlængelse af den søndre ydre forkastning, og en fjernelse af de indre moler samt uddybning. Derved opnås forbedrede besejlings- og manøvreforhold i havnen med et langt roligere havnebassin.  Endelig etablerer havnen en multifunktionskaj i den vestlige del af havnen. Multifunktionskajen skaber forbedrede muligheder for flere forretningsområder (f.eks. bulk og krydstogt), og dermed generelt bedre forhold for havnens kunder som helhed.

Etape 1

Den første udvidelse af Rønne Havn blev taget i brug i juni 2019

Etape 2

Den anden udvidelse af Rønne Havn blev færdig med udgangen af 2022.