Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn indgiver klage over Bornholm.nu til Pressenævnet

Netavisen Bornholm.nu bringer i dag en artikel/leder med overskriften ”Falsk regnskab fra Rønne Havn A/S”. Der er tale om en artikel som er faktuel forkert. Rønne Havn har indgivet en klage til Pressenævnet, idet havnen mener, at artiklen er i strid med ”god presseskik” og tillige fremsætter urigtige oplysninger, der kan være skadelige for selskabet.

Bornholm.nu bringer i dag en artikel/leder med overskriften ”Falsk regnskab fra Rønne Havn A/S”. Der er tale om en artikel som er faktuel forkert.

Bornholm.nu angiver i sin leder, at det er afgørende, at samfundet kan stole på ”nøjagtigheden og pålideligheden” af regnskaber fra ”offentlige institutioner”, heri underforstået, at det gør regnskabet ikke.

Bornholm.nu opfordrer ledelsen af Rønne Havn A/S til at tilbagekalde det ”falske regnskab og rette den fejlagtige oplysning”.

Argumentationen synes at grunde i, at Bronholm.nu mener årsregnskabets overskud for 2023 på 35 mio. kr. og formuleringen ”årets resultat er det bedste, selskabet nogensinde har genereret” er falsk. Bornholm.nu henviser i argumentation til, at selskabet i 2018 havde et regnskabsresultat på 69,4 mio. kr. 

Rønne Havn A/S skal i den anledning pege på, at årsregnskabet for 2018 er påvirket af, at det i henhold til gældende lovgivning- og regnskabspraksis er kutyme, at det forventede resultat af de retssager, som Rønne Havn A/S havde anlagt mod den tidligere færgeoperatør, Danske Færger A/S, skal bogføres i pågældende år. (Det fremgår af beretningen på side 16 samt note 1 på side 31 i regnskabet for 2018, at dette regnskab er påvirket af særlige poster.)

Når Rønne Havn A/S i beretningen (side 24) for resultatet i 2023 skriver, at det er det bedste resultat selskabet nogensinde, har ”genereret”, er det faktuelt korrekt, da der er tale om omsætning der primært er genereret af den ordinære forretning og ikke påvirket af særlige poster som fx retssager og tvister som 2018-regnskabet er påvirket af.

Påstanden fra Bornholm.nu om, at Rønne Havn A/S aflægger et falsk regnskab er derfor ikke korrekt, og den er fremsat på et urigtigt grundlag.

Rønne Havn A/S er desuden ikke en offentlig institution, men et delvist offentligt ejet aktieselskab, som skal overholde havne- og selskabslovgivningen. Heri ligger, at selskabets bestyrelse og direktion skal varetage selskabets tarv og forpligtelser, herunder naturligvis også i forbindelse med afgivelse af regnskab.

Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven. Der er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling. Det er desuden bestyrelsens og direktionens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.

Herudover har selskabets uafhængige revisor revideret regnskabet for 2023 og konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, samt at selskabets aktiver og pengestrømme er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisor er desuden af den opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet, og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Påstanden fra Bornholm.nu om manglende nøjagtighed og pålidelighed samt opfordringen til at tilbagekalde det falske regnskab og rette den fejlagtige oplysning kan derfor klart afvises.

Med et samlet afsæt i ovenstående har vi bedt Bornholm.nu trække artiklen tilbage og berigtige, at regnskabet ikke er falsk og ikke indeholder urigtige oplysninger.  

Rønne Havn har samtidig indgivet en klage til Pressenævnet, idet vi mener, at artiklen er i strid med ”god presseskik” og tillige fremsætter urigtige oplysninger, der kan være skadelige for selskabet.